« ADR là gì? | Main | Huấn luyện Sản phẩm: DETOX Formula »

Thursday, April 08, 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Tina

You've done an awesome job, Nhi! Also thanks Anh Dean for taking the time in creating this blog and sharing the beneficial information with the world. Much appreciated of your work, Anh Dean. Keep it up! :)

Good intentions will go a long way..
Tina Lý

Tina

Sự phân tích giữa một người aggressive và một người assertive có phần khác biệt ở chổ; người aggressive gặp ai cũng nói ào ào mà không nhận định được rằng, khi nói ra lời lẻ thì người khác có chú ý và quan tâm hay không?

Tuy nhiên, cách thức làm việc của một người assertive thì hữu hiệu và đạt kết quả hơn là ở chổ; trước khi bàn về vấn đề nghiêm túc, thì người assertive quan xác tình hình và xác định đúng lúc và đúng người để nói về chi tiết quan trọng.

Vì thế, áp dụng cách thức làm một người assertive thì effective trong công việc và sẽ có result cao hơn. :)

Chỉ vài lời chia sẽ đến quý vị, hopefully it helps!

Tina Lý

Tina

As anh Dean emphasize that Nhi is not an aggresive person. The term to describe her is "an assertive person" :)

The comments to this entry are closed.

Become a Fan